ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “Topoutfit.com”

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: „Еком Сълюшънс Груп" ЕООД, ЕИК: 204244865, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Капитан Райчо“ № 26, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин, достъпен на уебсайт https://topoutfit.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН"

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Еком Сълюшънс Груп" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Капитан Райчо“ № 26
 3. Email: info@topoutfit.com
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204244865
 5. Идентификационен номер в електронен регистър на администратори на лични данни при Комисия за защита на лични данни: 426705
 6. Надзорни органи:
  • • Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  • • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 204244865.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://topoutfit.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от EЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

 1. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://topoutfit.com или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
 3. Ползвателите заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.

 1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
 3. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОЛУЧАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 5. При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 6. В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.
 7. След регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯ получава имейл абонамент за началото на всяка кампания. От секцията „Моят Профил” може да бъде променена настройката за получаване на информационни съобщения за предстоящи разпродажби и продукт.Ползвателят може да деактивира своя профил на уеб сайта, като изпрати имейл на: info@topoutfit.com

Чл. 8.

 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 2. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
 3. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
 6. ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9.

 1. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 2. Договорът се сключва на български език и ce cъxpaнявa в бaзaтa дaнни нa ДОСТАВЧИКА..
 3. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се сключва при настоящите общи условия, достъпни на адрес https://topoutfit.com
 4. Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден съответният акаунт при ДОСТАВЧИКА.
 5. ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДОСТАВЧИКА. При извършване на поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, ДОСТАВЧИКЪТ има право да се свърже с ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е посочил неверни, непълни и/или неточни данни или когато последният не окаже необходимото съдействие за получаване на поръчаната стока.
 8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Всяка изпратена чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН поръчка ще бъде считана от страна на ДОСТАВЧИКА за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. Задължение на ПОЛЗВАТЕЛЯ е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 6. Потвърждение на поръчката;
 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12.

 1. Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 2. Всички представени в българската версия на сайта на ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да ги променя по всяка време. ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА може да съдържа за информация и цени в други валути, преизчислени спрямо съответния фиксинг на БНБ.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да ги променя по всяка време. Представените в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставката.
 4. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
 5. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА. Заплащането винаги може да се извършва изцяло чрез наложен платеж, с изключение на посочените по-долу случаи, при които се изисква авансово заплащане на част от или цялата стойност на поръчките, а именно:
  1. при поръчки на стойност над 1000 лв., в който случай се изисква авансово заплащане на част от стойността на поръчката, а именно до 50% от стойността на поръчката, платима в срок от 24 часа след заявяване на поръчката. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА или получаване на плащането по друг начин.
  2. при първа поръчка от ползвателя, на стойност над 1000 лв., в който случай се изисква авансово заплащане на част от стойността на поръчката, а именно до 50% от стойността на поръчката, платима в срок от 24 часа след заявяване на поръчката. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА или получаване на плащането по друг начин.
  3. при поръчки от ползватели, които при предходна/и поръчки не са потърсили и/или са отказали получаването на същите след посещение при тях от страна на нашия куриер, в който случай се изисква авансово заплащане на цялата стойност платима в срок от 24 часа след приключване на колекцията, от която е направена поръчката. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА или получаване на плащането по друг начин.
 6. Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
 7. ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 8. ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане по сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 14.

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 2. За да упражни правото си на отказ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА, посочвайки име, адрес за кореспонденция, банкова сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, телефонен номер и e-mail адрес, като изпрати недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@topoutfit.com, като в случай че използва тази възможност, ДОСТАВЧИКЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно ПОЛЗВАТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).
 3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА. За изплащане на парите ДОСТАВЧИКЪТ ще изплати дължимото по банков път.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 6. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

Чл. 15.

 1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
 2. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 3. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
 4. В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
 5. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ.

Чл. 16.

  1. При получаване на поръчаната стока, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, ДОСТАВЧИКЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за ПОЛЗВАТЕЛЯ. Рекламацията следва да се предяви от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на доставката на стоката до офис на Еконт, Варна или на e-mail: info@topoutfit.com.
  2. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранцияпо чл.112-115 от Закона за защита на потребителите.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 17.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

Чл. 18.

 1. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се идентифицира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 2. В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", в сайта.
 3. IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. СЪГЛАСИЕ.

Чл. 19.

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на адрес https://topoutfit.com и имат действие занапред, като не засягат поръчките, потвърдени от ДОСТАВЧИКА преди този момент.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след публикуването им на https://topoutfit.com и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви изрично 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 20.

Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://topoutfit.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 21.

 1. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло и декларира, че му е предоставена информацията за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.
 2. Ползвателят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 22.

 1. „Еком Сълюшънс Груп" ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт https://topoutfit.com, в това число и публикувания на него снимков материал, модели, съдържание и всеки отделен елемент от него. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от страна на „Еком Сълюшънс Груп" ЕООД, нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за авторско право и сродните му права.
 2. Ако ПОЛЗВАТЕЛ на сайта доброволно изпрати идея, предложение и др. подобни, ще се счита, че предоставя правата върху тях на „Еком Сълюшънс Груп" ЕООД и последния може да ги ползва без да дължи обезщетение или компенсация затова под каквато и да е форма.

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. Дейността на ДОСТАВЧИКА е насочена към българския пазар. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл. 26. Платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01.01.2017г.